תקנון אתגר DMR מרוץ דימונה במדבר - 21.02.25

לכל המקצים הנ”ל: 5 ק”מ/ 10 ק”מ /21 ק”מ / 30 ק”מ ההשתתפות במרוץ כרוכה בהצגת הצהרת בריאות.

בהצהרת הבריאות במידה ואחת התשובות לשאלות השונות היא “כן” יש להציג אישור רפואי מרופא.

להורדת טופס הצהרת בריאות לחץ כאן
ניתן גם להציג עותק של של בדיקה ארגומטרית בתוקף וממכון שאושר לכך.
חשוב לציין כי פסיקה זו באה בסופו של דבר על מנת לשמור על חיינו ובריאותינו.

הבדיקה הארגומטרית הינה בתוקף למשך 12 חודשים כך שהיא תקפה לכל המרוצים בשנה זו. יש להצטייד בעותק של אישור הבדיקה ליום המרוץ. רץ/ה אשר לא יגיעו עם האישור, לא יוכלו לקבל את ערכת ההרשמה.

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח”מ מאשר/ת בזאת:
1.  אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע”י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, המרכז הקהילתי או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3.  על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ”ל.
4.  מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
5.  הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה.

נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד 17.2.25 – בשעה 24:00.

* נוהל ביטולים עד ה- 31.01.25 שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש”ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יתאפשרו ביטולים בכל מקרה שהוא.

* נוהל שינויים – העברת מקצה עד תאריך 31.01.25 בשעה 10:00 ללא עלות דמי טיפול. לאחר מכן כל שינוי כרוך בעלות של 20 ש”ח.

*על מנת לבטל/לשנות מקצה יש לשלוח למייל:

Dmr.challenge@gmail.com

*שימוש בקוד קופון – קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.

על מנת לקבל קוד קופון לקבוצות יש לשלוח  למייל: Dmr.challenge@gmail.com

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 17.02.25, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח מייל לשינוי מקצה כמפורט לעיל. עלות העברת הרשמה 20 ש”ח.

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.

כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ.

* ההשתפות למקצה 10 ק”מ מגיל 12 ומעלה. למקצה האתגרי מגיל 18 ומעלה. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.

חלוקת פרסים וגביעים:

*רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטכס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

ההשתתפות במרוץ הינה באחריות המשתתף/ת בלבד.

 

המשך תקנון DMR 2025

 1. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 2. התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשם הוא יום המרוץ.
 3. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 4. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
 5. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי. 
 6. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
 7. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
 8. “מרחב האירוע” = כביש שסומן לריצה. מדרכות, שדרות, אי תנועה וכד’ אינם כלולים במרחב האירוע. הריצה במקומות שאינם כלולים במרחב האירוע הינה באחריות הרץ בלבד ואינה באחריות המארגנים רשת מרכזים קהילתיים ועיריית דימונה.
 9. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל. 
 10. משתתף הנדרשים להמציא אישור רפואי לטובת השתתפות במרוץ, שלא יעבירו למארגנים אישור רפואי בתוקף עד 48 שעות טרום האירוע, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף במועד חלוקת הערכות ולא יוכל להשתתף במרוץ. ערכת המשתתף, תימסר רק לאחר מסירת האישור הרפואי ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר לסירובה של המפיקה להנפיק לו את ערכת המשתתף ולאפשר לו להשתתף במרוץ .
 11. משתתף שלא קיבל את ערכת המשתתף שלו בשל אי הגעתו או אי הצגת אישור רפואי בתוקף עד לזמן הנקוב לעיל, יוכל לקבל את הערכה לאחר קיום המרוץ במשרדי רשת המרכזים הקהילתיים דימונה. את הערכה ניתן לקבל עד שלושה שבועות ממועד קיום המרוץ.
 12. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 13. קו הגמר יינעל לאחר זמן המקסימום שפורסם באתר ההרשמה (שילוט במקום) רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 14. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 15. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למפיקי האירוע דרך "צור קשר" באתר עד 3 ימים ממועד האירוע.
 16. פרסים/גביעים למנצחים: גביעים יחולקו בטקס הסיום ביום התחרות. פרסים כספיים יועברו עד כחודש מיום האירוע.
 17. מוסכם עליי כי הפקת האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי לפני, במהלך ולאחר האירוע לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
 18. ביטול/ שינוי האירוע
 19. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים.
 20. בתקנון זה “אירוע כוח עליון” משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו”ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה “למנוע או לשבש” לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה. 
 21. הצהרת בריאות וטופס שחרור מאחריות

כל משתתף מצהיר כי מילא טופס רפואי במועד ההרשמה ואם התבקש להמציא אישור רפואי מרופא עליו לשלוח את האישור כ- 48 שעות לפני האירוע, על הבדיקה להיות חתומה על ידי רופא ממרפאת ספורט מוסמכת או רופא משפחה. 

יש למסור העתק של הבדיקה אל צוות הפקת האירוע במעמד קבלת ערכת המשתתף. 

משתתף אשר לא יציג בדיקת בריאות וטופס שחרור מאחריות חתום (( מצ”ב בהמשך) לא יוכל להשתתף במרוץ.

 

 

טופס וויתור ושחרור מאחריות והצהרת בריאות

 

פניתי למארגני המרוץ בבקשה לכלול אותי במסגרת אירוע בשם אתגר ה- DMR מרוץ דימונה במדבר, להלן “האירוע”( שמארגנת רשת המרכזים הקהילתיים דימונה “המארגנים” .

 1. אני מצהיר כי מילאתי טופס רפואי במועד ההרשמה ואם התבקשתי להמציא אישור רפואי מרופא אדאג להעביר את האישור כ- 48 שעות לפני האירוע, על הבדיקה להיות חתומה על ידי רופא ממרפאת ספורט מוסמכת או רופא משפחה. 

אני בריא/ה, במצב גופני טוב וכשיר/ה לרוץ ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ”כ הנני

מצהיר/ה כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרוץ לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול ,סמים או השפעה מפריעה אחרת.

 1. ביררתי וידוע לי היטב כי ההשתתפות באירוע מצריכה כושר גופני גבוה, סיבולת ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הריצה היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות.
 2. ידוע לי היטב כי הסיכונים הכרוכים באירוע אינם מוגבלים ליכולתי האישית בזמן האירוע בלבד ועלולים להיגרם לי גם ע”י גורמים אחרים כמו בריאותי, תזונתי וכושרי הגופני לפני האירוע, שטח הקרקע, מזג האוויר, תנועה של רכבים במקום, התנהגותם של משתתפים אחרים באירוע, נותני החסות ומארגני האירוע. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בריצה אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.
 3. אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך האירוע, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש

)להלן: “הנזק”(.

 1. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול, כל אובדן, פציעה, נזק, מחלה, מוות, או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה מהאירוע, כלפי רשת המרכזים הקהילתיים דימונה (מפיקת האירוע) ועיריית דימונה ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים בחברה ו/או מנהלים בחברה ו/או שלוחי החברה )כל הנ”ל בסעיף זה יקראו להלן: “מארגני האירוע”(, למעט אם נגרם במקרה של רשלנות או בזדון על ידי המארגנים.
 2. אני מתחייב/ת לפרוש מהאירוע אם הורו לי ו\או המליצו לי על כך מארגני האירוע או אם בכל שלב באירוע אני מבחין/ה בסיכון מסוים או במפגע בטיחותי או אם בכל שלב באירוע אני מרגיש/ה כי אינני יכול/ה להמשיך להשתתף בצורה שלא תסכן אותי או אחרים.
 3. אני יודע\ת כי לפני, במהלך ואחרי האירוע יתכן וצוותי הצילום המלווים את האירוע יצלמו אותי. אני מסכים\ה כי מארגני האירוע, נותני החסות, סוכנים ונציגים מטעם האירוע יכולים להשתמש בכל תצלום שלי, וידאו או סטילס ואף בשמי, בכל מסגרת תקשורתית המסקרת או כותבת על האירוע.
 4. אני מצהיר\ה כי הבנתי היטב את הכתוב במסמך הזה )טופס הצהרת בריאות ושחרור מאחריות( ואני מוותר\ת מראש בשמי ובשם הסמוכים על שולחני, על כל טענה או זכות הקיימת לי על פי כל דין.

בהצלחה למשתתפים!

נתראה על קו הזינוק!